Events

Het CIO Platform Nederland organiseert jaarlijkse meerdere (thema) events.

Toelichting events

Netwerkdiners

Drie keer per jaar komen de IT eindverantwoordelijken (CIO's/CDO's) bij elkaar op locatie bij een van de collega’s. Als er aanleiding toe is wordt ook een gedeelte van de agenda ingeruimd voor de Algemene Ledenvergadering. Met de leden wordt de status van alle activiteiten van de vereniging besproken. Daarnaast heeft ieder lid de gelegenheid zijn hulpvraag te stellen aan de collega leden om ook in deze sessies elkaars deskundigheid in te zetten voor succes. Er is altijd ruimte voor de gastheer/gastvrouw om een bijdrage te leveren, meestal gevolgd door een strategische discussie met de leden. Hierbij is vaak één of meerdere collega (C-level) aanwezig om ook de relatie met de business hierin als vast onderwerp te adresseren. Een rondleiding op de locatie, de borrel en het diner zorgen altijd voor een gezellige sfeer en een evenwichtige balans.

De netwerkdiners beginnen om 15.00 uur met informatie uitwisseling voor en door de leden. Vanaf circa 17.00 uur cases van de gastheer, strategische dialoog en afsluitend "drinks and dinner". Netwerkdiners duren tot circa 21.00 uur.

Thema sessies

In toenemende mate worden urgente en actuele onderwerpen door leden geadresseerd. Op één specifiek onderwerp kan een thema sessie worden georganiseerd, met meerdere leden die hetzelfde vraagstuk hebben. Deze sessies kenmerken zich door een intern gericht karakter, alleen CIO's, relevante peers (C-level) en deskundigen kunnen deelnemen. Op één specifiek onderwerp wordt kennis en ervaring uitgewisseld, aan peers kunnen problemen/vragen/uitdagingen worden voorgelegd. Zaken als disruptive business models, agile, scrum, multi disciplinaire teams zijn hiervan voorbeelden. Uit deze sessies kunnen CAT's voortvloeien, als het onderwerp daarom vraagt.

Thema sessies beginnen om 16.00 uur en duren tot circa 19.00 uur. 

CIO Commitees

Een CIO Committee bestaat uit een aantal CIO's, met een door de leden vastgesteld aandachtgebied in portefeuille. Naast ondersteuning richting bestuur en leden vallen alle CEG's, CAT's, activiteiten en projecten binnen hun aandachtgebied onder hun verantwoordelijkheid. In elke CIO Committee zit een bestuurslid als linking pin naar het bestuur.
Er zijn vijf CIO Committees:

 • Labour market and Education
 • Digitalization
 • Information security
 • Vendor Relations
 • IT-novation

CIO 'benen op tafel' sessies

Regionale bijeenkomsten voor CIO's waar ruimte is om met elkaar centrale thema's te agenderen, intervisie te plegen en discussie te voeren. In kleine groepen (max. 10 personen) wordt samengekomen. C-level introducees zijn toegestaan mits vooraf aangemeld en gedeeld met alle deelnemers. Onder de 'Chatham House Rule' vindt de bijeenkomst plaats. Moderatie/gespreksleiding door gastheer/-vrouw of door facilitator vanuit het bureau CIO Platform Nederland. Afhankelijk van het aantal onderwerpen wordt bij het begin van de bijeenkomst bepaald hoeveel tijd er aan elk onderwerp wordt besteed, dan wel of onderwerpen naar een volgende bijeenkomst kunnen worden doorgeschoven.

CIO Experience Groups

CIO Experience Groups (CEG's) zijn groepen voor kennisuitwisseling op onderwerpen die op lange termijn relevant blijven. Doel van deze groepen is best practices en actualiteiten uitwisselen en input leveren voor gesprek met externe groepen/externe themagroepen (bijv. inkoop, informatiebeveiliging, etc.). Diverse CEG's ondersteunen de betreffende CIO Committees bij de realisatie van hun plannen. Elke CEG heeft een aantal bijeenkomsten per jaar en deze worden gehouden op locatie bij één van de deelnemers. 

CIO Action Teams

CIO Action Teams (CAT's) zijn groepen die kort-cyclisch toewerken naar een vooraf gedefinieerd resultaat. Deze dynamische teams worden ad hoc samengesteld, met een specifiek doel en/of productontwikkeling. De CAT's ondersteunen de leden op belangrijke, door hen aangegeven thema's. Eventueel kunnen ook externe spelers in externe CAT's betrokken worden. CAT's kenmerken zich door een hoge dynamiek en intensieve samenwerking. Zodra het doel is bereikt, wordt het CAT opgeheven.

Verdere verdieping en toelichting op de CEG & CAT groepen vindt u in dit document.

Jaardag

Elk jaar organiseert het CIO Platform Nederland op de eerste donderdag in juni een Jaardag voor alle actief betrokkenen bij het platform (leden, CEG deelnemers, etc.). Tijdens de Jaardag staat altijd een thema centraal en is een informele ontmoeting het hoofddoel.

Interne activiteiten

 1. Op dinsdag 30 oktober 2018

  Bijeenkomst CC Labour Market & Education
 2. Op dinsdag 9 oktober 2018

  Netwerkdiner (NTB)
 3. Op donderdag 27 september 2018

  Bijeenkomst CC Information Security
 4. Op donderdag 20 september 2018

  Bijeenkomst CC Vendor Relations
 5. Op donderdag 14 juni 2018 in Vianen

  Jaardag CIO Platform Nederland
 6. Op donderdag 24 mei 2018

  Bijeenkomst CC Labour Market & Education
 7. Op dinsdag 22 mei 2018

  Bijeenkomst CC Digitalization
 8. Op donderdag 17 mei 2018 in Amersfoort

  Bijeenkomst CC Digitalization
 9. Op dinsdag 15 mei 2018 in Amsterdam

  Bijeenkomst CEG Oracle
 10. Op dinsdag 15 mei 2018 in Amsterdam

  Bijeenkomst CEG Microsoft
Close